5 organisaties bundelen data voor betere informatievoorziening energietransitie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Rijkswaterstaat gaan hun data, kennis en informatie bundelen om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te faciliteren.

VIVET
Beeld: Sjoerd van der Hucht
Jan Matthijsen (PBL), Marlies Emmen (Rijkswaterstaat), Judith Arends (RVO.nl), Hanneke Imbens (CBS), Michiel Pellenbarg (Kadaster)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de betrokken partijen gevraagd hun krachten te bundelen met het VIVET-project (Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie). Dit is maandagavond bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door de 5 organisaties.

Energietransitie krijgt regionale vertaling

In Nederland werken veel partijen samen om de klimaat- en energieafspraken te realiseren. Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende regionale en lokale initiatieven is voldoende betrouwbare informatie van groot belang. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en onderbouwing van de Regionale Energiestrategieën (RES) en planning rond aardgasvrije wijken. Dankzij de samenwerking in project VIVET krijgt de energietransitie een regionale vertaling.

Publieke samenwerkingsproject VIVET

Het project Verbetering van de Informatievoorziening Voor de EnergieTransitie (VIVET) loopt tot 2022. Per jaar wordt een werkprogramma vastgesteld. Het komende jaar wordt onder andere gewerkt aan een overzicht van het opgestelde vermogen van wind naar RES-regio en een regionaal eenduidig en actueel beeld van bestaande en reeds bekende warmtebronnen. Ook wordt de productie van zonnestroom regionaal vertaald met een onderscheid tussen grootschalige productie en kleinschalige productie zoals zonnepanelen op daken van huizen.

Ric de Rooij, CIO bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: ‘Slim gebruik van data staat hoog op de agenda bij EZK. Het ministerie werkt daarom samen met het CBS in het Departementaal Data Centrum (DDC) om dit te faciliteren. Het VIVET-project is hier een mooi voorbeeld van. Betrouwbare, actuele en uitwisselbare data, zoals die van slimme energiemeters, kunnen bijdragen aan een goede informatievoorziening en uitvoering van de energietransitie. De ministeries van EZK en BZK hebben verschillende partijen daarom gevraagd hun data te bundelen en beschikbaar te stellen in het VIVET-project.’