Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Digitalisering is een ontwikkeling die iedereen raakt en waar iedereen aan kan bijdragen. Het is aan de orde in elke sector. In het onderwijs, de gezondheidszorg, de industrie, de landbouw, de handel en de overheid. In al deze sectoren spelen vergelijkbare vragen op in het proces van digitaliseren. Om verder te komen hebben partijen vaak dezelfde behoeftes zoals goed opgeleide ICT’ers, veilig en snel internet, wetgeving die klaar is voor het digitale tijdperk, bescherming van de privacy, en de kennis van bedrijven en wetenschap om te kunnen innoveren.

Digitale koploper van Europa

In juni 2018 presenteerden de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-2021. Met deze strategie wil het kabinet de positie van Nederland als digitale koploper van Europa behouden.

Hier kan het. Hier gebeurt het.

Drie ambities van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Om de kansen die digitalisering biedt te benutten en risico’s aan te pakken is samenwerking nodig. Tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) is een kabinetsbrede aanpak. Hier zijn drie ambities in geformuleerd:  

1. Vooroplopen en kansen benutten 

Nederland streeft er naar om digitale koploper van Europa te worden. De plek waar bedrijven uit de hele wereld op een verantwoorde manier nieuwe toepassingen ontwikkelen en testen. En waar succesvolle innovaties vervolgens breed uitrollen. Dit draagt bij aan een samenleving met minder files en betere bereikbaarheid; een samenleving die energie efficiënter benut; waar voedsel veiliger en duurzamer wordt geproduceerd, en waar mensen langer en gezonder zelfstandig kunnen wonen. Dit versterkt ook het Nederlands verdienvermogen.

2. Iedereen doet mee en we werken samen

Bij een snelle ontwikkeling als digitalisering is het van belang om iedereen binnen boord te krijgen én te houden. Op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel. Dit vergt dat iedereen al vroeg basisvaardigheden aanleert. Dat mensen zich ook op latere leeftijd blijven ontwikkelen voor veranderende beroepen en taken. En dat kwetsbare groepen ondersteuning krijgen. Het kabinet wil dat iedereen mee kan doen en kan profiteren.

3. Vertrouwen in de digitale toekomst 

Digitalisering transformeert onze economie en samenleving, maar de waarden die we delen blijven hetzelfde. Het kabinet ziet niet alleen de mogelijkheden, maar begrijpt ook de zorgen die mensen over digitalisering hebben. Voor het kabinet is het vanzelfsprekend dat ook in het digitale tijdperk onze waarden en grondrechten gewaarborgd blijven. Het gaat hierbij om fundamentele zaken als veiligheid, privacybescherming, zelfbeschikking, solidariteit, eerlijke concurrentie, en toegankelijk en goed openbaar bestuur. Vertrouwen is het fundament voor de digitale transitie. Vertrouwen dat onze data veilig is. Vertrouwen dat digitale technologie zorgvuldig gebruikt wordt. 

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

Vanwege corona én omdat 2021 een verkiezingsjaar is, is dit een bijzondere editie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Een nieuw kabinet zal zich met nieuwe energie gaan inzetten voor de digitale transitie. Ook de Tweede Kamer wil daar een nog actievere rol in spelen, met de instelling van een vaste Kamercommissie Digitale Zaken. De afgelopen jaren is er met de NDS veel bereikt en in gang gezet. Daarom blikt deze update van de NDS ook breder terug op digitalisering in Nederland.