Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: 'digitaal moet het nieuwe normaal worden'

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden, is het onder andere nodig dat 'digitaal het nieuwe normaal wordt'. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het advies 'Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies', dat commissievoorzitter Wouter Bos dinsdag heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS. Andere punten die nodig zijn om ouderen te kunnen laten thuiswonen zijn: investeren in geschikte woningen, in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning en leren van de coronacrisis.

Toekomst ouderen

De eerste versie van haar advies publiceerde de commissie afgelopen januari. Zij nodigde geïnteresseerden uit te reageren; 129 personen en organisaties zijn hierop ingegaan. Behalve de ontvangen suggesties en commentaren heeft de commissie in de vandaag verschenen definitieve versie ook haar ervaringen in en met de (ouderen)zorg gedurende de coronacrisis verwerkt.

De commissie formuleert in haar advies veertig aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van de REIS:

  • Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren?
  • Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
  • Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?
  • Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals?

Digitaliseren

Een van de vier belangrijkste adviezen is: ga digitaal! Dit advies is gericht aan aanbieders van professionele zorg en ondersteuning én aan ouderen zelf. Ouderen zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot:

  • meer eigen regie
  • een hogere kwaliteit van leven
  • een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners

(ver)Bouwen

Het tweede advies is: ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.

Samenwerken

Het derde is: werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie.

Leren van de coronacrisis

Het vierde advies luidt: leer van de coronacrisis en behoud het goede. De coronacrisis heeft ons behalve verlies en verdriet, ook goeds gebracht. In zorg en ondersteuning hebben gebruik van digitale technologieën, samenwerking, regie en gegevensuitwisseling een enorme impuls gekregen. Laat dat allemaal niet verdwijnen als de crisis verminderd of verdwenen is, maar behoud het goede en koester het momentum.